Mr. Soorya Ram Shrestha

President

 

Mr. Pradeep shrestha

Vice-President

 

Mrs. Rohini baba shrestha

General Secretary

 

Mr. Jagnath Shrestha

Treasurer

 

Dr. Puspa Ram Shrestha

Secretary

 

Mr. Purna Lal Shrestha

Executive Member

 

Mr. Chiri Kaji Maharjan

Executive Member

 

Mr. Purna Lal Shrestha

Executive Member

 

Prabin Ratna Bajracharya

Join Treasurer

 

Mr. Rajendra Shrestha

Legal Advisor